Energy Academy Europe 2015-2017 › Campus Groningen

Energy Academy Europe 2015-2017

Completed

Energy Academy Europe 2015-2017

Energy Academy Europe 2015-2017

Het nieuwe, ambitieuze gebouw voor de Energy Academy is een nieuw topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied.

Om de extreem duurzame energie-uitgangspunten te kunnen realiseren heeft het een bijzondere bouwvorm met groot zonnepanelendak gekregen. Het bouwwerk van bijna 15.000 m2 met BREEAM-niveau ‘Outstanding’ is in oktober 2016 opgeleverd op de Zernike Campus Groningen.

Natuurlijk en functioneel ontwerp

Het nieuwe gebouw moet een plek zijn waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staat, dat innovatie en energie uitstraalt en tegelijkertijd natuurlijk aanvoelt. Het unieke ontwerp toont aan hoe een gebouw optimaal gebruik kan maken van de natuurelementen aarde, water, lucht en zonlicht als primaire energiebron. Het schuin oplopende dak met zonnepanelen wordt optimaal ingezet voor de opvang van zonne-energie. De panelen leveren niet alleen veel energie op, maar bieden door slimme plaatsing alle ruimte voor maximale daglichttoetreding. Het gebouw krijgt met deze buitenkant een opvallend uiterlijk dat direct duidelijk maakt dat in dit gebouw op vernieuwende wijze met energie wordt omgegaan.

Het gebouw bestaat grofweg uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde komen de onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten. Daartussen komen alle werelden samen in een groot ‘energieplein’, het levendige hart van het gebouw.

Ook de met natuurlijk materiaal afgewerkte vloeren verbinden alle delen van het gebouw. Via brede, aantrekkelijke hellingbaantrappen worden gebruikers en bezoekers vrijwel vanzelfsprekend verleid om de trap te gebruiken in plaats van de lift; zo wordt bewegen en ontmoeting gestimuleerd en verbruikt de lift niet onnodig energie.
Een grote wintertuin staat in open verbinding met de rest van het gebouw en kan indien wenselijk afgesloten worden. De wintertuin is zowel openbaar park als pauze- en werkplek.

Slim gebruik maken van de natuur

Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. In een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw wordt de aarde gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water; regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten; de ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak; tot slot wordt zonlicht optimaal gebruikt voor verlichting en voor het opwekken van energie. Als de natuurlijke bronnen tijdelijk niet voldoen, zijn back-upinstallaties voorzien voor verwarming, ventilatie en verlichting. Door de innovatieve omgang met duurzame energiebronnen wordt op lange termijn eveneens flink bespaard op de exploitatielasten.

Uitzonderlijk duurzaam

Met het BREEAM-niveau Outstanding zijn extreem hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de nieuwbouw. Het gebouw moet dan ook inspireren tot vooruitdenken in energie. De lat ligt zelfs zo hoog dat er in Nederland geen gelijk onderwijsgebouw te vinden is. Het heeft een voorbeeldfunctie voor toekomende nieuwbouwprojecten over de hele wereld. Om deze ambitie te bereiken is een team van experts samengesteld bestaande uit Broekbakema, pvanb architecten, ICS Adviseurs, Arup, Ingenieursbureau Wassenaar en DGMR.

Over Energy Academy Europe

De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, GasTerra en Energy Valley. De belangrijkste energiethema's van de EAE zijn de energie van morgen (zoals wind- en zonne-energie), smart grids, energie-efficiency, besparingen en CO2-reductie. Dit project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma en door het Ministerie van Economische Zaken.

Facts & Figures

BREEAM-nl score Outstanding (lees meer)
89,62% punten
Brutovloeroppervlak in m2 (NEN 2580) 14.819 m2
Totaal terreinoppervlak in hectare 4.350 m2

Vloeroppervlakken naar functie en afmetingen (NEN 2580)

a) Bijeenkomstfunctie
b) Gemeenschappelijke ruimte
c) Industriefunctie
d) Kantoorfunctie
e) Onderwijsfunctie
f) Overige gebruiksfunctie
g) Verkeersruimtes
h) Opslagruimten / Facilitair


a) 2.097 m2
b) 895 m2
c) 2.492 m2
d) 5.513 m2
e) 750 m2
f) 3.071 m2
g) 1.159 m2
h) 275 m2

Verwacht energiegebruik in kWh / m2 BVO -12,6 kWh / m2 BVO / jaar elektrisch
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh / m2 BVO / jaar 0 kWh-elektrisch / m2 BVO / jaar
Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh / m2 BVO

PV-panelen: 64 kWh primair / m2 BVO / jaar

WKO: 13 kWh primair / m2 BVO / jaar

Verwacht waterverbruik in m3 / persoon / jaar 7,1 m3 / persoon / jaar
Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water 29%

Natural and functional design

The new building is designed to inspire each other, exchange ideas, be innovative and to generate energy. The unique design demonstrates how a building can make optimal use of the natural elements earth, water, air and sunlight as a primary source of energy. The sloping roof with solar panels will be optimally applied to collect solar energy. The solar panels not only provide a lot of energy, but they also ensure maximum natural lighting . This outer layer gives the building a unique and characteristic appearance, drawing attention to the innovative energy management going on inside the building.

Roughly speaking, the building comprises two sections. On the north side the research areas are located with laboratories and related workspaces, and on the south side the workspaces, a winter garden and the teaching areas. Between them, all worlds come together in a large ‘energy square’, the lively heart of the building. Also the floors, made of natural material, connect all parts of the building. Via wide, attractive stair ramps users and visitors feel a natural desire to take the stairs rather than the elevator. Exercise and sociability is encouraged and the elevator does not use unnecessary energy.

A large winter garden will serve as an open extension for the rest of the building, but can be closed off if required. The winter garden is a public place, and a pause and workplace as well.

Clever use of nature

For this building the EAE has chosen a low-tech approach to the energy issue. Optimum use is being made of the resources that are readily available: the elements earth, water, air and sunlight. A 200-metre-long air vent under the building uses the earth to cool and heat the air and water; rainwater is being used to flush the toilets; the ventilation is powered by a ‘solar chimney’; the sun’s rays are being put to optimum use for lighting and energy production. When the natural sources become insufficient, back-up installations will be in operation for heating, ventilation and lighting. Through the innovative use of renewable energy it is possible to cut back the operating expenses in the long term considerably.

 

Extremely sustainable

The BREEAM-rating ‘Outstanding’ sets extremely high standards of sustainability and energy consumption in the new building. The building itself will be an example of an inspirational energy regime. The standard is so high that there is no comparable education building in the Netherlands.

It sets an example for future building projects all over the world. To achieve this goal, a team of experts is working together consisting of Broekbakema, pvanb architecten, ICS Adviseurs, Arup, Ingenieursbureau Wassenaar and DGMR.

 

About Energy Academy Europe

The Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is the initiative of the University of Groningen, the Hanze University of Applied Sciences, GasTerra and Energy Valley. The key energy themes of the EAE are gas (including biogas and green gas), the energy of tomorrow (such as wind and solar energy), smart grids, energy efficiency, cost savings and CO2 reduction.