In the spotlight: Northern Knowledge › Campus Groningen

In the spotlight: Northern Knowledge

In the spotlight: Northern Knowledge

In the spotlight: Northern Knowledge

Northern Knowledge is het nieuwe consortium voor valorisatie en ondernemerschap geïnitieerd door de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen. Northern Knowledge zet zich in voor het optimaal benutten van kennis, om zo innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een sterke noordelijke regio.

Doelen

Het consortium heeft twee hoofddoelen. Allereerst wil Northern Knowledge laten zien waar en hoe kennis uit de deelnemende organisaties meerwaarde heeft voor de noordelijke regio en voor de maatschappij in brede zin. UMCG, Hanzehogeschool en RUG zijn betrokken bij een groot aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Northern Knowledge is een etalage van voorbeelden van innovatie en ondernemerschap die hieruit voortkomen en waarin Noord-Nederland onderscheidend is.

Daarnaast is Northern Knowledge het netwerk waar partijen uit wetenschap, economie, maatschappij en onderwijs elkaar vinden en hun kennis kunnen delen. Innovatie ontstaat daar waar kennis gedeeld wordt in een multidisciplinaire omgeving. Door verbindingen tussen bestaande initiatieven en netwerken te faciliteren en te intensiveren, wil Northern Knowledge eraan bijdragen dat kennis op díe plek komt waar bedrijven, overheden, instellingen en burgers er behoefte aan hebben. Zo dient kennis als grondstof voor innovatie, voor een gezonde, duurzame en sociaal-economisch sterke noordelijke regio. 

Kennistransfer

Annemieke Galema is benoemd tot directeur van het nieuwe consortium. Galema: "Northern Knowledge is het unieke kennnistransfer office voor kennisinstellingen en bedrijven in Noord-Nederland, waar ondernemerschap, onderwijs en industrie elkaar ontmoeten."

Contact

Wie vragen heeft of op zoek is naar de juiste contactpersoon binnen UMCG, RUG of Hanze, is van harte welkom om contact op te nemen met Northern Knowledge. De organisatie is gevestigd in Start Up City aan de Kadijk 4, Zernike Campus in Groningen.