WarmteStad geothermieproject

2017 - 2018

WarmteStad

WarmteStad geothermieproject

Op Zernike Campus Groningen bouwt WarmteStad vanaf 2017 aan een vernieuwend geothermieproject. Het doel is om met aardwarmte (geothermie) circa 10.000 huishoudens van warmte te voorzien. Op deze manier werkt de stad aan een nieuwe, duurzame energievoroziening, waardoor de afhankelijkheid van 'het gas' kan dalen.

 

Over WarmteStad

WarmteStad, opgericht in 2014 door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, is hét duurzame warmtebedrijf in de stad Groningen. Met de inzet van water als warmtedrager, biedt zij aan inwoners en bedrijven in de stad Groningen voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen. Hiervoor maakt zij op een inventieve manier gebruik van bewezen technieken zoals warmte en koudeopslag (WKO) en geothermie. Zo draagt WarmteStad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan ‘Groningen energieneutraal’ in 2035. 

Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsambities van de gemeente Groningen op deze website.

Kijk voor meer informatie over de bouwwerkzaamheden op het Zernike m.b.t. warmtestad op Stremmingen WarmteStad

Rapport SodM medio juli 2017

Het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder op de ondergrond (SodM) heeft in de week van 14 juli 2017 de ‘Staat van de Geothermiesector’ uitgebracht. Deze Staat schetst de bevindingen van SodM ten aanzien van de huidige situatie in de geothermiesector in Nederland en de verwachte ontwikkelingen. In het rapport constateert SodM diverse verbeterpunten voor de sector rondom veiligheid en deskundigheid. Hieronder kunt u de reactie van WarmteStad hierop lezen: 

"Wij onderschrijven de stellingname van SodM dat veiligheid de hoogste prioriteit hoort te hebben. In een regio die dagelijks de impact van aardbevingen door gaswinning ervaart accepteren wij geen extra risico’s. Daarom heeft WarmteStad vanaf het begin van dit project veel en gedegen onderzoek gedaan naar hoe het zit met risico’s voor onze specifieke situatie. Daarbij zijn diverse en gerenommeerde bureaus aan het werk geweest. We hebben een zo breed mogelijk palet aan kennis en deskundigheid verzameld onder andere door het organiseren van expertmeetings. Ook hebben we van diverse geothermie projecten in Nederland en Europa geleerd. Uit dit alles blijkt dat het risico op aardbevingen klein is. Mocht onverhoopt dit risico toch optreden dan is er een monitoringssysteem die voordat er voelbare trillingen zijn al ingrijpt. Dit heet een TLS (traffic light system).

Bij elke stap die we zetten, staan we zorgvuldig stil bij de risico’s die op kunnen treden. Er is elk kwartaal overleg met SodM waar de voortgang van ons project wordt besproken. We blijven dat doen. Veiligheid stond voorop en dat zal zo blijven voor nu en in de toekomst."