Stremmingen WarmteStad › Campus Groningen

Stremmingen WarmteStad

Gereed

Stremmingen WarmteStad

Stremmingen WarmteStad

Op Zernike Campus wordt vanaf 2017 een nieuw warmtenet op basis van geothermie (aardwarmte) aangelegd door WarmteStad. WarmteStad is een samenwerking tussen het Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. In dit geothermieproject wordt aardwarmte gebruikt om water te verwarmen, waarmee huizen en gebouwen kunnen worden voorzien van duurzame energie.

Met deze warmwaterbron hoopt de gemeente Groningen in totaal het equivalent van 11.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Hiervoor wordt warmteverdeelstation gebouwd en een put geboord bij De Pondematen / De Koegangen op Zernike Campus, waar de aardwarmtebron moet worden aangeboord.

Op de Campus wordt een warmtenetwerk aangelegd, waarmee de warmte getransporteerd zal worden naar gebouwen van de RUG en Hanzehogeschool op de Campus, en naar enkele flatgebouwen in de aangrenzende wijk Paddepoel. De eerste warmte moet volgens de planning in de eerste helft van 2018 worden aangeleverd. 

Deze werkzaamheden in fase 1 voor het geothermieproject zullen vanaf begin juli 2017 verkeershinder opleveren.

Update november 2017: het geothermieproject van WarmteStad wordt voorlopig on hold gezet. De voorbereidende werkzaamheden aan het warmtenet op de Zernikelaan wordt wel afgerond. Voor meer informatie over de beslissing om het project stil te zetten, klik dan hier.

Planning diverse werkzaamheden

  1. Groenwerkzaamheden (bomen vellen en herplanten): begin april 2017
  2. Aanleg warmtenet, het tracé vanaf de bron tot aan het Blauwborgje: van mei tot juli 2017
  3. Aanleg warmtenet, het tracé parallel aan Blauwborgje en 'huisaansluiting Hanzehogeschool': 3 juli t/m 1 september 2017
  4. Aanleg warmtenet van het deel langs de sportvelden tot en met het fietspad: bij voorkeur tussen 3 juli en 1 september 2017
  5. Aanleg warmtenet, het tracé 'huisaansluiting RUG' langs het Facilitair Bedrijf en het CIT: tussen 1 september 2017 en 1 maart 2018
  6. Plaatsing boortoren en start eerste boring: eind 2017 (Zie boven: project voorlopig on hold gezet)

 

Toelichting verschillende onderdelen


1: Geen verkeershinder verwacht in april 2017

2: Verkeershinder mei 2017 tot juli 2017
Bij de aanleg van dit tracé wordt verkeershinder verwacht op een klein stukje aan de Zernikelaan, dichtbij de bron ter hoogte van EnTranCe en aan de Prof. Uilkensweg vanaf mei 2017.

3 en 4: Verkeershinder 3 juli - 1 september 2017
Vanaf 3 juli tot 1 september 2017 zal tijdens de aanleg van het tracé parallel aan het Blauwborgje verkeershinder optreden. Het Blauwborgje zal in deze periode ten dele tijdelijk afgesloten zijn voor verkeer. Er wordt er naar gestreefd om de parkeerplaatsen van de Hanzehogeschool en de RUG wel bereikbaar te houden. Ook op het fietspad en het fietstunneltje wordt enige stremming verwacht. Zodra meer bekend is over de exacte verkeershinder, wordt er een update gegeven.

5: Verkeershinder verwacht 1 september 2017 - 1 maart 2018
Tijdens de aanleg van het tracé voor de aansluiting bij de gebouwen van de RUG langs het Facilitair Bedrijf aan het Blauwborgje wordt enige verkeershinder verwacht. De omvang en precieze planning hiervan zijn nog niet bekend. Er zullen hier regelmatige updates worden gegeven. Update november 2017: project voorlopig on hold gezet. Voor meer informatie hierover, klik hier.)

 

Meer info en vragen

Voor meer informatie over het geothermieproject van WarmteStad,  klik hier. Heeft u spoedvragen over de werkzaamheden, bel dan met WarmteStad via het telefoonnummer 085-0479035.